De voordeligste Bronzen Beelden Winkel, altijd GRATIS BEZORGEN in NL en BE

Algemene voorwaarden BronzenBeelden-winkel.nl

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties, tenzij anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst.
 


Artikel 1. Defenities.

 

 
Koper; De natuurlijke of rechtspersoon met wie BronzenBeelden-winkel.nl een overeenkomst sluit tot het leveren van Bronzen Beelden of andere producten en/of diensten.
Overeenkomst; de overeenkomst tussen BronzenBeelden-winkel.nl en koper voor het leveren van producten en/of diensten.
 

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer.
 
Lankal Spiegels met méér .......
Griftdijk Zuid 139
NL-6663 BE Lent-Nijmegen
0031(0)24-3888293
 
Telefonisch bereikbaar

Dinsdag – Vrijdag     10.00 – 17.00 uur
Zaterdag                      10.00 – 16.00 uur
 
E-mail adres info@BronzenBeelden-winkel.nl
 
Kvk Nummer     09134788
BTW Nummer   NL811921530.B.01
 

Artikel 3. Toepasselijkheid.
Alvorens een overeenkomst aan te gaan dient de koper deze voorwaarden aandachtig door te lezen.
Door gebruik te maken van deze website en/of acceptatie van een aankoop van BronzenBeelden-winkel.nl verklaart men op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen koper en BronzenBeelden-winkel.nl opgenomen wordt.
 

Artikel 4. Aanbieding en acceptatie.
Alle offertes door BronzenBeelden-winkel.nl zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld. Alle informaties, afbeeldingen en aantallen van BronzenBeelden-winkel.nl zijn onder voorbehoud van kleur, afmetingen en leverbaarheid.
Overeenkomsten tussen koper en BronzenBeelden-winkel.nl alsmede wijzigingen op deze overeenkomst  zijn pas geldig vanaf het moment dat de overeenkomst alsmede wijzigingen op deze overeenkomst, schriftelijk door beide partijen zijn aanvaard.
In offerte genoemde prijzen zijn gebaseerd op in de overeenkomst genoemde aantallen en /of samenstelling . Indien er wordt afgeweken van de aantallen en/of samenstelling in de offerte alsmede bij nabestellingen geldt automatisch een andere prijs tenzij nadrukkelijk is overeengekomen.
Een verleende korting op basis van een gecombineerde order vervalt indien een deel van de levering wordt geretourneerd en zal met het eventueel te crediteren bedrag worden verrekend.
BronzenBeelden-winkel.nl heeft het recht de op haar website aangeboden artikelen niet te leveren als blijkt dat na bestelling van dit artikel het via een andere weg reeds is verkocht of is beschadigd of is zoekgeraakt of door overmacht, zie artikel 8 . Indien het betreffende artikel reeds is voldaan zal dit bedrag direct worden  teruggestort.
 

Artikel 5. Wijziging en annulering.
Indien een bestelling door koper niet binnen de gestelde termijn is voldaan (8 dagen) wordt deze order als geannuleerd beschouwd.
Wijzigingen door de koper in de oorspronkelijke overeenkomst betreffende aantallen of samenstelling, schriftelijk of mondeling door of namens de koper aangebracht  kunnen een overschrijding van overeengekomen afleverdatum tot gevolg hebben. Daar waar mogelijk zal BronzenBeelden-winkel.nl trachten de oorspronkelijk overeengekomen afleverdatum alsnog na te streven echter kan BronzenBeelden-winkel.nl niet verantwoordelijk worden gesteld voor het overschrijden van deze datum.
Wijzigingen door de koper in de oorspronkelijke overeenkomst betreffende aantallen of samenstelling, schriftelijk of mondeling door of namens de koper aangebracht  welke hogere kosten met zich meebrengen, dan in de oorspronkelijke overeenkomst mee is of kon worden gerekend, worden koper alsnog (achteraf) extra in rekening gebracht.
In geval van overschrijding van de overeengekomen leverdatum als gevolg van wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst door de koper,ontslaat deze nimmer van zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst en zal evenmin recht geven op de ontbinding van de overeenkomst en/of tot schade vergoeding. 
Koper vrijwaart BronzenBeelden-winkel.nl voor aanspraken van derden in geval de oorspronkelijk overeenkomst door koper is/wordt gewijzigd.
 

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst.
De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens noodzakelijk voor het correct uitvoeren van de overeenkomst door BronzenBeelden-winkel.nl tijdig worden verstrekt. Koper draagt er zorg voor dat betalingen voorvloeiend uit de overeenkomst met BronzenBeelden-winkel.nl binnen de gestelde termijn worden voldaan.
BronzenBeelden-winkel.nl zal de overeenkomst naar vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap dan wel zelf, dan wel door derden laten uitvoeren.
 

Artikel 7. Duur en beëindiging.
Zodra de opdrachtbevestiging door beide partijen is goed bevonden vangt de levertijd aan.
BronzenBeelden-winkel.nl heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de koper zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met BronzenBeelden-winkel.nl gesloten overeenkomst dan wel algemene leveringsvoorwaarden.
In geval van faillissement van de koper dan wel de koper surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen dan wel de koper anderszins niet het vrije beheer van zijn vermogen heeft, heeft BronzenBeelden-winkel.nl het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De koper heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding en  vrijwaart BronzenBeelden-winkel.nl voor aanspraken van derden.
 

Artikel 8. Levertijd.
Indien niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat de overeengekomen leverdatum een uiterste leverdatum betreft, is iedere opgave door BronzenBeelden-winkel.nl slecht indicatief. Bij het overschrijden van een uiterste levertermijn door BronzenBeelden-winkel.nl is deze pas dan in verzuim nadat de koper BronzenBeelden-winkel.nl  schriftelijk en per aangetekende schrijven in gebreke heeft gesteld.
De koper is bij de uitvoering van de overeenkomst door BronzenBeelden-winkel.nl gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door BronzenBeelden-winkel.nl mogelijk te maken. Bij niet naleving door de koper van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is de oorspronkelijk overeengekomen uiterste leverdatum niet meer bindend en is de koper in verzuim zonder dat schriftelijk ingebrekestelling door BronzenBeelden-winkel.nl nodig is.
BronzenBeelden-winkel.nl is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de koper dit verzuim heeft hersteld. BronzenBeelden-winkel.nl zal daarna de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren. Koper vrijwaart in dit geval BronzenBeelden-winkel.nl voor aanspraken van derden .
Genoemde bedragen voor verzending zijn altijd inclusief verzekering mits anders vermeld. Indien de koper zichtbare schade aan het product dan wel verpakking constateert dient deze de zending te weigeren.  Blijkt het product te zijn beschadigd,  worden reeds  gedane betalingen binnen redelijke termijn gerestitueerd.
De koper dient zich na het in bezit verkrijgen van het product direct te vergewissen of het juiste product is geleverd alsmede te controleren op beschadigingen. Eventuele klachten dienen schriftelijk (info@BronzenBeelden-winkel.nl) binnen 5 werkdagen te worden gemeld. BronzenBeelden-winkel.nl  zal, tenzij het een uniek product betreft en herstel niet mogelijk is,  een nieuw deugdelijk product leveren..
De nakoming van de overeenkomst door BronzenBeelden-winkel.nl geldt als deugdelijk als de koper in gebreke is gebleven het onderzoek naar eventuele beschadigingen dan wel de kennisgeving van eventuele beschadigingen schriftelijk binnen de gestelde termijn te doen.
Afwijkingen van kleuren, veroorzaakt door instellingen van een monitor, onder voorbehoud en geven geen recht op ontbinding van de koopovereenkomst.
 

Artikel 9. Overmacht.
Storingen ten gevolge van overmacht, in de ruimste zin van het woord, welke een normale bedrijfsvoering vertragen en/of onmogelijk maken, ontslaan BronzenBeelden-winkel.nl van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn.  Dit geeft de koper geen recht op een vergoeding van kosten, schaden of interesten. Evenmin geeft dit de koper recht op ontbinding van de overeenkomst.In geval van overmacht stelt  BronzenBeelden-winkel.nl de koper per omgaande op de hoogte.
Koper vrijwaart BronzenBeelden-winkel.nl voor aanspraken van derden in geval de levertermijn door overmacht niet kan worden gerealiseerd.
 

Artikel 10. Prijzen, Tarieven en Kosten.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief  21 % B.T.W. , exclusief verzendkosten en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
BronzenBeelden-winkel.nl zal alle prijsverhogingen van producten, diensten, overheidsheffingen alsmede valuta stijgingen welke ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst nog niet bekend waren, afzonderlijk doorberekenen daar waar dit noodzakelijk is om het leveren van producten en/of diensten in de overeenkomst vermeld juist uit te (laten) voeren. Indien vermeld worden de bestelde artikelen gratis verzonden. Dit geldt alleen voor Nederland m.u.v. de eilanden. Verzendkosten voor de Nederlandse eilanden of voor afleveradressen buiten Nederland geldt een ander tarief. 
 

Artikel 11. Betaling.
Alle On-line aankopen dienen vooraf per bank (iDeal,  Mister Cash,  Sofort Banking  of IBAN overschrijving) te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld dienen alle andere leveringen/diensten van BronzenBeelden-winkel.nl per bankoverschrijving te worden voldaan binnen de in de overeenkomst gestelde betalingstermijn t.w. 14 dagen na factuurdatum. Vanaf het moment dat koper de in de overeenkomst gestelde betalingstermijn overschrijdt, is deze zonder daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Is de betalingstermijn overschreden zal BronzenBeelden-winkel.nl direct  een betalingsherinnering  naar de koper sturen met het verzoek openstaande posten alsnog binnen 5 dagen te voldoen. Mocht betaling door de koper wederom achterwege blijven zal een aanmaning tot betaling van de openstaande posten vermeerderd met administratiekosten t.w. € 20,- worden verstuurd. Zijn openstaande posten na 30 dagen nog niet (volledig) voldaan is de koper vanaf dat moment de wettelijke rente plus buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande bedrag, vermeerderd met € 20,- administratiekosten, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief. Mocht volgens de koper het gefactureerde bedrag onjuist zijn, dient deze dit direct na ontvangst van de factuur, doch uiterlijk 7 dagen na factuurdatum te melden bij BronzenBeelden-winkel.nl. Bij een nieuwe gecorrigeerde factuur geldt een betalingstermijn van 8 daten Netto zonder aftrek van kortingen.
 

Artikel 12. Klachten.
De koper dient zich na het in bezit verkrijgen van het product direct te vergewissen of het juiste product is geleverd alsmede te controleren op beschadigingen. Eventuele klachten dienen schriftelijk, duidelijk omschreven, binnen 5 werkdagen te worden gemeld. (info@BronzenBeelden-winkel.nl) BronzenBeelden.nl  zal, tenzij het een uniek product betreft en herstel niet mogelijk is,  een nieuw deugdelijk product leveren. Wanneer koper verzuimt eventuele beschadigingen en/of gebreken binnen de hierboven gestelde termijn schriftelijk te melden, alsmede na bewerken en/of wijzigen van geleverden producten dan wel in gebruik heeft gegeven aan derden, vervalt iedere mogelijkheid tot reclamatie.
BronzenBeelden-winkel.nl kan  niet aansprakelijk worden gesteld indien er na ontvangst door koper, schade  aan het product ontstaat welke te wijten is aan onoordeelkundig handelen of oneigenlijk gebruik van het product dan wel aan opzet en/of verwijtbaar handelen.
Reclame schort verplichtingen van koper niet op.
 

Artikel 13. Ruilen/retouren.
Het staat de koper vrij een ontvangen product binnen 14 dagen na ontvangst te ruilen/retourneren. Dit dient te geschieden in oorspronkelijke staat en verpakking ! Vrij van enige gebreken. Cadeauverpakking wordt nimmer gecrediteerd! Koper dient dit binnen de eerder gestelde termijn schriftelijk bij BronzenBeelden-winkel.nl te melden. Producten welke retour worden gestuurd, zonder vooraf melding te hebben gemaakt bij BronzenBeelden-winkel.nl zullen niet worden geaccepteerd. Retour zenden van een product geschiedt voor rekening en risico van de koper.  Na controle van het product zal het door de koper betaalde bedrag (minus de door ons gemaakte verpakking- en verzendkosten) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending worden gerestitueerd.  Schade ontstaan door ondeugdelijke verpakking bij retour zenden wordt afgetrokken van het te restitueren bedrag. Mocht de koper na ontvangst een gebrek constateren, anders dan een kleurafwijking (artikel 8) dient deze dit schriftelijk binnen de gestelde termijn te melden (info@BronzenBeelden-winkel.nl) Retouren geschieden als hierboven vermeldt .
 

Artikel 14. Toepasselijk recht.
Op alle onder deze voorwaarden gedane correspondentie, aanbiedingen en/of gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.
 

Artikel  15. Wijzigingen.
BronzenBeelden-winkel.nl behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen.

 


Over ons

 

Dé Bronzen Beelden Winkel voor Nederland én België is gevestigd in Lent-Nijmegen. Wij zijn sinds 1995 specialist in het leveren van o.a. Bronzen Beelden van écht brons. Voor ieder bijzonder moment hebben wij een bronzen beeld voor een onvergetelijke herinnering. Onze beelden zijn geschikt voor binnen en buiten en eenvoudig online te bestellen.

Contact

 

BronzenBeelden-winkel.nl

Griftdijk Zuid 139

NL-6663 BE Lent-Nijmegen

0031(0)24-3888293

 

info@BronzenBeelden-winkel.nl 

 

Wij hebben óók een échte winkel!